Vertrouwens contactpersoon

INLEIDING

Korfbalvereniging c.k.c. THOR wil een veilige omgeving bieden, waar iedereen met plezier bezig is met korfbal en zich thuis voelt binnen de vereniging. Om dit voor elkaar te krijgen zijn er gedragsregels opgesteld. We doen er met elkaar alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat. Hiervoor is een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld.

WIE IS DE VERTROUWENSCONTACTPERSOON?

Dit is Vera. Bij de meeste mensen binnen de vereniging bekend als speelster van de selectie en vaste supporter van THOR A.

De rol van VCP heb ik op mij genomen omdat ik veel op de club te zien ben, maar als voornaamste reden omdat ik vind dat voor alle leden een veilig sportklimaat van essentieel belang is. Voor het invullen van deze functie heb ik een training gevolgd.

WAT ZAL MIJN TAAK BINNEN DE VERENIGING ZIJN?

Indien er sprake is van ongewenst gedrag van een van de leden van de vereniging naar een ander lid, het kader of het bestuur moet daarover gesproken kunnen worden. Het is begrijpelijk dat het soms moeilijk kan zijn daar de betrokkene(n) direct op aan te spreken. In die gevallen mag je contact met mij opnemen.

Ik zal dan samen met jou, als onafhankelijke persoon, gaan kijken hoe hier verder mee omgegaan kan worden. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat je verhaal bij mij veilig is en ik hier vertrouwelijk mee om zal gaan.

VOOR WIE IS DE VERTROUWENSCONTACTPERSOON (VCP)?

Voor iedereen! De VCP is voor de leden, de vrijwilligers, de ouders en het bestuur. Zij is het centrale aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk én veilig is en blijft.

Je kunt bij de VCP terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarover je bang bent dat er niet serieus op gereageerd zou worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders. Snel melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) gehandeld wordt in een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt.

BEREIKBAARHEID

Je kunt mij bereiken per e-mail: vertrouwenscontactpersoon@ckcthor.nl of per telefoon: 06-26460132.

Ongewenst gedrag is nooit acceptabel en zeker niet als het overschrijdend gedrag is.
Hier moet altijd over gesproken kunnen worden.

Zowel het bestuur als ik hopen dat je, ook al is het moeilijk, de stap kunt zetten om het gesprek aan te gaan om op die manier een eind te kunnen maken aan iedere vorm van ongewenst gedrag.